نمایش 1 - 1 از 1
درس های زندگی که می توانیم از درونگراها بیاموزیم اینطور به نظر می رسد که دنیا تحت سلطه ی برونگراها قرار دارد – در کسب و کار، در سیاست، در رسانه. 08/11/1397 - 11:52
اشتراک در درس های زندگی