نمایش 1 - 2 از 2
ربات اینشتین رونمایی شد تهران - ایرنا - یک شرکت آمریکایی از ربات آموزشی جدید به نام پروفسور اینشتین رونمایی کرد که قادر است مانند پروفسور اینشتین راه برود و صحبت کند. 11/05/1395 - 08:26
اشتراک در فناوری