نمایش 1 - 1 از 1
عکس/ پرش ناموفق و با خاک یکی شدن در حاشیه مسابقات پرش سه گام در المپیک شرکت کننده پس از پرش تعادل خودش را از دست داد و با صورت زمین خورد. 07/19/1397 - 22:20
اشتراک در پرش سه گام