نمایش 1 - 1 از 1
رتباط سن با آسیب رباط صلیبی بررسی‌ها نشان داده است ورزشکاران دبیرستانی که سن کمتری دارند بیشتر در معرض آسیب دیدگی‌ مجدد ACL هستند. 01/05/1397 - 11:20
اشتراک در آسیب