21. فروردين 1397 - 8:16   |   کد مطلب: 33705
ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ دوره زﻧﺪﯾﻪ و ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ در تهران

به گزارش پایگاه خبری همدان ورزش، محمود فارسی گردشگر همدانی در سفر خود به تهران چنین نوشت:  اﺳﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه و اﮔﻪ از ﻗﺎﺟﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺗﻬﺮان رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰارﯾﻢ. ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻘﺘﺪر ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮدش رو ﺣﻔﻆ ﮐﺮده. ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده, ﺑﻪ ﺳﺒﮏ وﯾﮋه اون دوره رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه و آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻮی ﺗﻬﺮان وﺟﻮد داره ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻞ ﻗﺎﺟﺎر ﻫﺴﺘﻦ.  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﻮر ﻫﻨﺮ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ دﻻﻻن ﺑﺮﺟﻬﺎ و ﻗﻮﻃﯽ ﮐﺒﺮﯾﺘﻬﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺮاﺛﯽ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻌﺪود ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎی زﯾﺒﺎی ﻗﺎﺟﺎری در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻪ و ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی رو ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ, از دوره ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ ﻫﻢ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﻮﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻧﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮزه ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻫﺴﺘﻦ. ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺳﻌﺖ ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاواﻧﯽ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻣﺎن زﯾﺎدی رو ﺑﺮای دﯾﺪن ﻧﯿﺎز داره. اﯾﺮاﻧﮕﺮد در ﺳﻔﺮی دو روزه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﻌﺪادی از اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رو ﺑﺒﯿﻨﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻪ. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺮوع ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺑﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺠﺮﯾﺶ و اﻣﺎﻣﺰاده ﺻﺎﻟﺢ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخ ﻫﺎی ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺑﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎد و ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ  روز ﮐﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎص داد. ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎده روی ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﻮن 2  ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ رو ﺗﻮی ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﯿﻢ ﻓﺮوﺷﯿﻬﺎی ﺗﺠﺮﯾﺶ ﺧﻮردﯾﻢ, رﻓﺘﯿﻢ درﺑﻨﺪ و ﺣﺪود رو رﺳﻮﻧﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻌﺪآﺑﺎد. ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و اﺳﮑﺎن ﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮی. ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻈﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎخ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ و ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن رو ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻄﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺮوزی رو ﻃﯽ ﮐﺮد. ﮐﺎخ ﻣﻠﺖ_ ﮐﺎخ ﺳﺒﺰ _ ﮐﺎخ ﺷﻤﺲ ﯾﺎ ﻣﻮزه ﭘﻮﺷﺎک ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ_ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ_ ﻣﻮزه ﺑﺮادران اﻣﯿﺪوار _ ﻣﻮزه اﺳﺘﺎد ﻓﺮﺷﭽﯿﺎن_ ﻣﻮزه ﺑﻬﺰاد_ ﻣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ_ ﻣﻮزه ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد _ ﻣﻮزه آب_ ﻣﻮزه ﻇﺮوف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ_ ﻣﻮزه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ_ ﻣﻮزه آﻟﺒﻮم ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اﺳﻨﺎد ﺳﻌﺪآﺑﺎد_ ﻣﻮزه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ_ ﻣﻮزه ﺳﻼح ﻫﺎی درﺑﺎر و ﻣﻮزه ﻫﻨﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخ ﺳﻌﺪ آﺑﺎد رو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ اون ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﺎخ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ داره و زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی_ زﻣﯿﻦ ﺗﻨﯿﺲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻪ. ﻋﺼﺮ ﭘﺬﯾﺮش داره و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺧﻬﺎ رو دﯾﺪﯾﻢ, ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ روده ﺑﺰرﮔﻪ و روده ﮐﻮﭼﯿﮑﻪ 5  ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻣﻮزه ﺗﺎﺳﺎﻋﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻏﺮوب ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻫﺎر ﻧﺨﻮردﯾﻢ. ﺧﻮدﻣﻮن رو رﺳﻮﻧﺪﯾﻢ ﺗﺠﺮﯾﺶ و ﻧﺎﻫﺎر ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﺼﺮاﻧﻪ ﺧﻮردﯾﻢ و رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎزار. ﺑﺎزارﮔﺮدی ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪش رﻓﺘﯿﻢ ﻣﻬﻤﻮﻧﺴﺮا و ﺻﺒﺢ اداﻣﻪ ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی. ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﻪ دوﺳﺖ ﺗﻬﺮاﻧﯽ رﻓﺘﯿﻢ و ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺑﻪ ﺟﺎ آوردﯾﻢ و ﻇﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ. ﻣﯿﺪان اﻣﺎم  ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﯾﺎ ﺗﻮﭘﺨﻮﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﺑﺮﯾﻢ. از ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ و آﺛﺎر ﻣﻮزه ﻟﻮور در ﺗﻬﺮان رو دﯾﺪﯾﻢ. آﺛﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ, ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪادی اﺑﺰار از ﺗﻤﺪن ﻣﺎه در ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ 3  ﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯽ, روﻣﯽ, ﻣﺼﺮی و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮزه ﻟﻮور ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺎری ﻣﻮزه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮزه ﻟﻮور اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﺳﺘﺎد ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮزه و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ رو ﺑﺎﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ. آﺛﺎر ﻣﻮزه ﻟﻮور ﺗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه و ﻣﻮزه اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻃﺒﻖ روال ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺬﯾﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻮد و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻫﻢ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻗﺪم زدﯾﻢ و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺎرﯾﺦ رو ورق زدﯾﻢ. ﻃﺒﻘﻪ اول آﺛﺎری از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزی و ﻣﺘﻤﺪن ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه و ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻣﻮزه اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ دورﻫﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم اﺧﺘﺼﺎص داره و آﺛﺎر ﺗﻤﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﻬﻦ داﺧﻞ وﯾﺘﺮﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ درس ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ. ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﭘﺮ از ﺳﻮال و دﻟﯽ ﺷﺎد از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ از ﻣﻮزه ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﮔﺬر ﺳﯽ ﺗﯿﺮ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ اﯾﺮان( ﭘﺎﺗﻮق ﻋﺼﺮﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﻞ ﻗﺪم زدﻧﻤﻮن ﺑﻮد و از ﺟﻠﻮی ﻣﻮزه آﺑﮕﯿﻨﻪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ و آﺗﺸﮑﺪه رد ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻧﻤﺎی زﯾﺒﺎ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدﯾﻢ. روز ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اداری ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی ﭘﺮداﺧﺘﻢ. دوﺑﺎره ﺗﻮﭘﺨﻮﻧﻪ و دوﺑﺎره آﺛﺎر دوره 5 . ﺗﺎرﯾﺦ ِ ﻣﻌﺎﺻﺮ  ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ دوره زﻧﺪﯾﻪ و ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و ﭘﻬﻠﻮی. ﻣﻌﻤﺎری زﯾﺒﺎ, ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺎد ﮐﻤﺎل اﻟﻤﮏ از ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻻر آﯾﯿﻨﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻨﺎﻇﺮ اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ﻗﺪﯾﻢ; و ﯾﺎدﮔﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن وﻗﺖ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 در ﺟﻨﻮب ﮔﺬر ﺳﯽ ﺗﯿﺮ و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﭘﺎرک ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮزه ﺻﻠﺢ ﺗﻬﺮان, ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﮕﺮی و آﮐﻮارﯾﻮم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﺎرک رو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪه. ﻣﻮزه ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻔﯽ ﺟﻨﮓ و آﺛﺎر ﻣﺨﺮب اون ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻣﻮن در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه. و ﺗﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﮕﺮی ﻫﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن رو ﻣﯿﺸﻪ دﯾﺪ. ﻋﺮض ﭘﺎرک رو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻃﯽ ک ﻧﯿﻮ از ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﻨﮕﻠﺞ و ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان ﻣﯿﺮﺳﯽ. ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن )اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد داره رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزه و .)ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻦ

دیدگاه شما